پایگاه همدان شطرنج

با تشكر ويژه از استاد مهرداد پهلوان زاده

و

سید رضا فیض آبادی ( مشاور خبری و رسانه فدراسيون شطرنج )



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

كاربران گرامی پيشنهاد می نمايم

كه از ديگر فيلم های شبكه ويديويی پايگاه همدان شطرنج نيز ديدن فرمائيد



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

 

انتصاب استاد هاملت تومانيان به رياست كميته آموزش و مربيان فدراسيون شطرنج

كه يكی از شايسته ترين انتخاب ها بوده است را به همه تلاشگران عرصه انديشه

شادباش عرض نموده و بدينوسيله برای همه اعضای اين بنيادی ترين مجموعه

شطرنج كشور آرزوی موفقيت های روزافزون داريم و همچنين از خدمات

ارزشمند استاد حق شناس و اعضای اسبق كميته مذكور سپاسگزاريم

« پايگاه همدان شطرنج »



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

استاد فيده سيد محمدامين طباطبايی

نوجوان شايسته شطرنج كشورمان موفق به كسب سومين و آخرين حدنصاب

مورد نيازش براي كسب عنوان «استاد بین المللی» شد



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

Blog Skin



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

Blog Skin



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

جوابيه سايت خبری تحليلی "عصر خبر"

در پاسخ

جوابيه سايت خبری تخصصی "پايگاه همدان شطرنج"



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

tozihat-axtozihat-ax



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم



«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم




«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

اسلایدر