پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

tozihat-axtozihat-ax«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

tozihat-axtozihat-ax«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

« افتخاری بزرگ برای جامعه ورزشی کشور »

مهندس محمدجعفر کامبوزیا

( رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران )

با رأی قاطع روسای فدراسیون های شطرنج عضو فیده

بعنوان نایب رئیس اول فدراسیون جهانی شطرنج برگزیده شدند«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

گزارش به روز شد ...«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

میزبانی سازمان ورزش شهرداری تبریز ، طلایی بود !«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا 2014

گزارش به روز شد ( 22 / 4 / 1393 )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

گزارش به روز شد ...«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

با حضور شطرنج بازانی از ایران«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

با حضور شطرنج بازانی از ایران«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

گزارش به روز شد ...«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

اسلایدر