پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

سختكوشي و هم بستگي خانواده بزرگ شطرنج استان همدان

و تدبير و حمايت مسئولين ورزشي و اجرايي استان و كشور

حاشيه هاي ضد شطرنجي در فضاي مجازي را كيش و مات خواهد كرد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

اسلایدر